Köszöntjük a Sziget Vendégházban!

Általános szerződési feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (szigetvendeghazkolcse.hu) jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: szigetvendeghazkolcse.hu és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható onnan.

 

1.Szolgáltató adatai:

Szolgáltató neve: Andrazsu Kft.

Szolgáltató székhelye: 4400 Nyíregyháza, Váci Mihály út 41.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@szigetvendeghazkolcse.hu

A szolgáltató telefonszáma: +36-30-353-1949

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Giganet Kft.

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 1. fsz.

Honlap: https://www.giganet.hu/

Email: info@giganet.hu

Telefon: +36 42 512 000

2. Általános szabályok:

 1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” – a továbbiakban: ÁSZF – szabályozza a szolgáltató által 4965 Kölcse, Táncsics út 26. alatt üzemeltetett Sziget Vendégház szálláshely és ahhoz kapcsolódó nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit.
 2. Jelen ÁSZF nem zárja ki speciális, vagy egyedi megállapodások megkötését utazási irodákkal, utazásközvetítőkkel, utazásszervezőkkel, vagy más olyan személyekkel, akik a szolgáltató szolgáltatásai értékesítése érdekében a szolgáltatóval hosszabb távon együttműködnek.

3. A szerződő fél:

 1. A szerződő fél a szolgáltató szolgáltatásait megrendelő, igénybe vevő természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. Szerződő fél az a természetes személy is, aki a szolgáltató szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi. A szolgáltatást megrendelő és/vagy igénybe vevő a továbbiakban együttesen: vendég.
 2. A szolgáltató és a vendég a – feltételek teljesülése esetén – a szükség szerint a szolgáltatási megállapodás szerződő feleivé válnak – a továbbiakban együttesen: szerződő felek.
 3. Vendég

Bármely természetes személy vagy önálló jogalanyisággal rendelkező szervezet, aki vagy amely a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszi. Vendég csak tizennyolcadik életévét betöltött, cselekvőképességében nem korlátozott személy, illetve tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, aki tizennyolcadik életévét betöltött kísérővel érkezik.

A Vendég a foglalással (a szolgáltatás igénybevételével) elfogadja a felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit szabályozó jelen ÁSZF-t. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben jelen ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Az ÁSZF elfogadásával a Vendég elfogadja a kapcsolódó Adatvédelmi tájékoztatót.

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi a Szolgáltató által üzemeltetett honlapon és a külön e-mailben történő foglalásra, kivéve, ha felek ettől eltérően állapodnak meg, illetve, ha az egyedi szerződés az ÁSZF-hez képest kifejezetten ellentétes rendelkezést tartalmaz.

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et jogosult egyoldalúan módosítani, köteles azonban biztosítani, hogy a honlapján mindenkor a hatályos és érvényes ÁSZF elérhető legyen.

4. A szolgáltatási szerződés létrejötte, a foglalás menete, a foglalás módosítása:

4.1. A foglalás menete az alábbi.

      a. A vendég az ajánlatkérés oldalon az érkezés és a távozás tervezett időpontjának, a vendégek számának, valamint személyes adatainak megadása után az ajánlatkérés megerősítése gombra kattintva jelzi a foglalási igényét.

      b. Az ajánlatról a szolgáltató e-mailben értesíti a vendéget a megadott e-mail címen.

      c. Az ajánlat elfogadását a vendég emailben megerősíti a szolgáltató felé.

     d. A foglalás a vendég visszaigazoló e-mailben található szállásdíjának, 50 %-ának 3 napon belül történő megfizetése és annak visszaigazolása után érvényes. Amennyiben a kért összeg a megjelölt határnapig nem érkezik meg, Szolgáltató ajánlati és szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

    e. A szolgáltató a foglalási díj sikeres beérkezéséről e-mailben értesíti a vendéget, a foglalás ezzel válik véglegessé.

    f. A teljes szállásdíj foglalóval csökkentett részét az érkezés előtti 30. napig kell megfizetni.

    g. A szolgáltatási szerződés a vendég által leadott megrendelés – foglalás – szolgáltató írásbeli visszaigazolásával jön létre, és ezen írásbeli visszaigazolásra tekintettel, a megrendelés – foglalás – írásban létrejött szerződésnek minősül. A szóban leadott megrendelés és/vagy megrendelés módosítás csak abban az esetben keletkeztet szerződéses kötelmet, ha azt a szolgáltató írásban visszaigazolta, a megrendelés, vagy a megrendelés  módosítás szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem keletkeztet szerződéses kötelmet.

4.2. A szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés határozott időre szól, a tervezet tartózkodási idő lejártáig.

4.3. Abban az esetben, ha a vendég a határozott időtartam lejártát megelőzően úgy dönt, hogy a szolgáltatást a határozott időtartam elteltéig nem kívánja igénybe venni, a már megfizetett szolgáltatás időarányos ellenértékét a szolgáltató nem téríti vissza. A vendég által a határozott időtartam lejárta előtt elhagyott szálláshelyet a szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

4.4. A szállás-szolgáltatás igénybevételnek Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

f. A szolgáltatási szerződés módosítása kizárólag a szerződő felek írásba foglalt együttes akaratával lehetséges.

5. Az elszállásolás kezdete és vége (Érkezés és Távozás)

 1. A Vendégnek joga van a lefoglalt szoba elfoglalására a megállapodás szerinti nap 15:00 órától.
 2. A Szolgáltatónak abban az esetben, ha a Vendég nem jelenik meg a megállapodás szerinti nap 24:00 óráig, joga van arra, hogy visszalépjen a szerződéstől kivéve, ha későbbi érkezési időpont került kikötésre.
 3. A Vendégnek a szobát az elutazási napon 10:00 óráig el kell hagynia.
 4. A szálláshely foglaltságának függvényében, térítés ellenében biztosítja a korai érkezés, illetve a késői elutazás lehetőségét. Amennyiben a Vendég ezen szolgáltatásunkat kívánja igénybe venni, kérjük, minimum az érkezését megelőző napon érdeklődjön a megadott elérhetőségek valamelyikén.

6. Az elszállásolás meghosszabbítása:

 1. A tartózkodás Vendég általi meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.
 2. Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10:00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Vendég köteles a szállásdíjat egy további napra is megfizetni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

7. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei:

 1. A Vendég a megrendelt és a Szolgáltató által visszaigazolt szálláshelyet az érkezés napján 15:00 órától foglalhatja el – Érkezés – és azt utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig – Távozás – köteles elhagyni.
 2. A szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szolgáltatás nyújtását megtagadni, ha:
  1. a vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott szálláshelyet, illetve a szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat és/vagy az azok biztosítására szolgáló helyiségeket nem rendeltetésszerűen használja,
  2. a vendég a szálláshely házrendjét megzavarja, és a zavaró magatartást felszólítás ellenére sem hagyja abba,
  3. a vendég nem tartja be a szálláshely biztonsági szabályzatát – pl.: tiltott helyen dohányzik és azt a felszólítás ellenére sem hagyja abba,
  4. a szerződő fél vagy a vendég a szolgáltató által igényelt fizetési garancia vállalási kötelezettségét a szolgáltató által meghatározott időpontig nem teljesíti.
 3. Amennyiben a szerződő felek közötti szerződés „vis maior” miatt nem megy teljesedésbe, úgy a szerződés megszűnik.
 4. A vendég a szálláshely összes szolgáltatását, a teljes tartózkodási idő alatt saját felelősségére veszi igénybe.

8. A szolgáltatás-nyújtás visszautasítása

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás-nyújtást megtagadni (visszautasítani) vagy azt felmondani, ha a Vendég,-Vendégek, a Házirendet nem tartják be, pl.;

 • nem rendeltetésszerűen használják a vendégházat, illetve az általa biztosított szolgáltatásokat,
 • a berendezést vagy egyéb tárgyakat megrongálják,
 • a házirend szabályait súlyosan megszegik (pl. dohányzás a vendégházban) vagy magatartásukkal a szomszédokat zavarják,
 • mások épségét veszélyeztető magatartást tanúsítanak,
 • fertőző betegségben szenvednek,
 • kábítószer befolyása alatt áll,-nak,
 • bármely egyéb olyan magatartást tanúsít, amely alapján a szolgáltatás-nyújtás észszerűen nem elvárható Szolgáltatótól,  (pl. a Szolgáltatóval durván viselkedik, alkohol befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más módon elfogadhatatlan magatartást tanúsít).

A fenti esetekben a Szolgáltató a le nem töltött éjszakákra jutó foglalási díj megtartására jogosult.

Vis major esetén a le nem tölthető éjszakákra jutó foglalási díj összege visszafizetésre kerül a Vendég részére. (vis major: feleken kívül álló okok, amely felett sem a szolgáltató, sem a Vendég nem bír (pl. kormányzati korlátozás, tűz, természeti katasztrófa, tartós áramhiány esete)

9. A szolgáltató által alkalmazott árak:

 1. A Szolgáltató mindenkori árait a https://szigetvendeghazkolcse.hu oldalon teszi közzé.
 2. A Szolgáltató az árait előzetes bejelentés nélkül bármikor jogosult szabadon megváltoztatni, természetesen azzal, hogy ez nem vonatkozik a visszaigazolt foglalásokra.
 3. A Szolgáltató által közzétett árak nem tartalmazzák a törvényben meghatározott áfát, viszont tartalmazza az idegenforgalmi adót. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jogszabályi változás esetén a többletterheket előzetes értesítés nélkül áthárítsa a szerződő félre és/vagy a vendégre.
 4. A Szolgáltató árait jogosult magyar forintban és bármely konvertibilis valutában is meghatározni.

10. Kedvezmények:

 1. Az aktuális ajánlatok, kedvezmények a szálláshely weboldalán kerülnek meghirdetésre.
 2. A meghirdetett kedvezmények nem vonhatóak össze semmilyen más kedvezménnyel.

11. A fizetés módja és annak garanciája:

 1. A Szolgáltató a megrendelt szolgáltatások teljes összegét, a tartózkodás egészére számítva feltünteti az általa a Vendég számára e-mailben küldött írásos visszaigazoláson.
 2. A Vendég a visszaigazoló emailben kapott a tartózkodás időtartamára számított teljes szállásdíj 50%-át átutalja a Szolgáltató bankszámlaszámára. A fizetéssel kapcsolatban felmerülő esetleges költségek a szerződő felet terhelik.
 3. A szerződő fél a szolgáltatás ellenértékét magyar forintban és/vagy választása szerint bármely olyan pénznemben jogosult és köteles kiegyenlíteni, amelyben a szolgáltatóval előzetesen megállapodott.

12. A lemondási feltételek:

A lemondási és módosítási feltételek a következők:

 1. Amennyiben a foglalás lemondása az érkezést megelőző 20. napig történik, a befizetett szállásdíj 100%- a visszatérítésre kerül a Vendég részére.
 2. Amennyiben a foglalás lemondása az érkezést megelőző 19-11. napban történik, a befizetett szállásdíj 50%-a kerül visszatérítésre a Vendég részére.
 3. Amennyiben a foglalás lemondása az érkezést megelőző 10 napon belül történik, nem áll módunkban visszatéríteni a befizetett szállásdíjat.
 4. A lemondási szándék a visszaigazoló e-mailben szereplő e-mailben jelezhető az info@szigetvendeghazkolcse.hu címen.
 5. A megegyezett távozási időpont előtti elutazás esetén a szállásdíj visszatérítésére nincs lehetőség.
 6. Amennyiben a Szerződő fél gazdálkodó szervezet (ideértve a gazdasági társaságokat, társadalmi szervezeteket, egyházakat, önkormányzatokat, önkormányzati intézményeket, állami szervezeteket és azok intézményeit stb.), az elállás esetén esedékes kötbért akkor is a Szerződő fél/Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megfizetni, ha a szállásdíjat egyébként a Vendég viselné.
 7. Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét a szállásdíj megfizetésével biztosította, és az érkezési napon nem érkezik meg (írásos lemondás nem érkezik), a Szolgáltató a szerződésben meghatározott mértékű megfizetett szállásdíj teljes összegét kötbérként érvényesíti. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap 9:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

13. A vendég jogai:

 1. A szerződés értelmében a vendég jogosult a szálláshely azon létesítményeinek használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek a speciális feltételek hatálya alá.
 2. A vendég a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet. A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a hozzá írásban, vagy telefonon jelzett panaszt a panasz beérkezését követő 72 órán belül kivizsgálja és arra a vendégnek érdemi választ ad.

14. Személyazonosság ellenőrzése és adatkezelés

Szolgáltató jogosult a szolgáltatás igénybevételéhez való jogosultság ellenőrzése érdekében a Vendég(ek) személyazonosságának ellenőrzésére.

A Szolgáltató szállásadóként – jogszabályi kötelezettségénél fogva – köteles minden vendég személyazonosításra alkalmas okmányát kártyaolvasó alkalmazással érkezéskor regisztrálni a VIZA rendszerbe. A Vendégház elfoglalásának előfeltétele, hogy minden vendégnél legyen érvényes személyazonosításra alkalmas okmány (személyi igazolvány, útlevél, esetleg jogosítvány). Amely vendégnél nincs személyazonosításra alkalmas okmány, attól meg kell tagadnunk a szállásadást. Amennyiben emiatt nem kerül a szállás elfoglalásra, azt lemondásnak tekintjük, és ez esetben a foglalási díj teljes összegét felszámítjuk.

15. A vendég kötelezettségei:

 1. A szemetet a szálláshely területén, illetve a fürdőszobákban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni. A szobából, illetve az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni nem lehet
 2. A szálláshely területén lévő eszközöket, berendezéseket, medencét, jakuzzit, szaunát, stéget, kenut, grill-és szalonnasütőt a szállóvendég kizárólag saját felelősségére használhatja
 3. A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében 2012. január 1-től a szálláshely nemdohányzó létesítmény. Ennek értelmében a szálláshely zárt helyiségeiben tilos a dohányzás. A vendégek, illetve a szálláshely területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére.

A szobában történő dohányzás esetén a Szolgáltató jogosult 30.000,-Ft extra takarítási díjat felszámolni a Vendéggel szemben.

 1. A Vendég által hozott tűzijátékhoz és egyéb engedélyköteles tevékenységhez a szállásadó írásos hozzájárulása, továbbá a szállóvendégek általi hatósági engedélyek beszerzése szükséges.
 2. A vendég köteles gondoskodni arról, hogy a felügyelete alá tartozó kiskorúak folyamatosan felnőtt felügyelete alatt tartózkodjanak a szolgáltató szálláshelyén.
 3. A vendég köteles az őt ért kárt haladéktalanul jelenteni a szállásadónak és minden szükséges adatot a szállásadó rendelkezésére bocsátani, amely ahhoz szükséges, hogy a káreset körülményei tisztázhatóak lehessenek, illetve amelyek egy esetleges szabálysértési, vagy büntető eljáráshoz szükségesek.
 4. Elutazáskor a Vendég köteles a kulcsokat a gondnoknak átadni. Ennek elmulasztása, illetve a kulcsok elvesztése vagy megsemmisülése esetén a Szolgáltató jogosult az adott kulcs után kártérítési díjat felszámítani, melyet a Vendég távozáskor köteles megfizetni. A kulcsok pótlási díja 5.000 Ft + áfa.

16. Rongálás és károkozás

 1. Értékeik megőrzése érdekében kérjük, hogy a kaput és a házat mindig zárják. A Szolgáltató nem felel
  • a Vendég által saját maga okozott károkért,
  • a vis major következtében bekövetkezett károkért,
  • a Vendégház szobáiban, illetve a parkolóban hagyott személyes tárgyakért, értéktárgyakért, készpénzért. A Vendég a Szolgáltatás igénybevétele során a szálláshely területén a személyes tárgyairól, értékeiről saját felelősségére köteles gondoskodni, azokat megóvni, megőrizni. A Szolgáltató ezekért csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik – ennek bizonyítási kötelezettsége a Vendéget terheli. A Vendég köteles az őt ért kárt haladéktalanul jelenteni a Szolgáltatónak, és minden szükséges adatot rendelkezésére bocsátani, amely ahhoz szükséges, hogy a káreset körülményei tisztázhatóak legyenek, illetve amelyek egy esetleges szabálysértési, vagy büntető eljáráshoz szükségesek.

Szolgáltatóként mindent megteszünk vendégeink biztonságában biztosítása érdekében, azonban a Vendégházban, illetve a parkolóban lévő személyes vagyontárgyaikért, valamint a ház és környezete nem rendeltetésszerű használatából eredő személyi sérülésekért, illetve a házban keletkezett károkért felelősséget nem tudunk vállalni.

 1. A Vendég az általa a Szolgáltatónak, vagy harmadik személynek okozott károkért köteles helytállni. (A Vendég vagy kísérője, vagy ezen személyek bármelyikének felügyelete alá tartozó személyek által elkövetett károkozás esete.) A Vendég kártérítési kötelezettsége akkor is fennáll, ha a károsult kárának megtérítését közvetlenül a szolgáltatótól jogosult követelni.

A Vendéget a fentiek alapján kártérítési felelősség terheli a Szolgáltató irányába az általa a Vendégházban vagy annak felszereléseiben okozott károkért. A károkozást a Vendég köteles a Szolgáltató felé haladéktalanul jelezni.

Amennyiben a káresetről a Szolgáltató a fentiek ellenére nem a Vendég jelzése útján értesül, az okozott kárról a Szolgáltató fényképet készít, melyet eljuttat a kár okozójához. A kártérítés összege a kár jellegétől függ, melyet a Szolgáltató, vagy képviselője határoz meg. A kár okozója, illetve a Szerződő fél (Vendég) egyetemlegesen kötelesek megfizetni a Szolgáltató felé az okozott kárt.

17. A vendég kártérítési felelőssége:

 1. a Vendég köteles mindazon károkért helytállni, melyeket a vendég, vagy kísérője, vagy ezen személyek bármelyikének felügyelete alá tartozó személyek okoznak és amelyek a szálláshely vagy annak berendezéseinek nem rendeltetésszerű használatából vagy gondatlanságból adódnak.
 2. A Vendég kártérítési kötelezettsége akkor is fennáll, ha a károsult kárának megtérítését közvetlenül a szolgáltatótól jogosult követelni.

18. Biztonsági kamera használata

Kizárólag vagyon és balesetvédelmi okokból az ingatlan külső területe biztonsági kamerával van ellátva. A Vendég az ingatlan területére történő belépéssel hozzájárul, hogy róla felvétel készüljön. A felvételeket az elektronikus rendszer 1 hónapig tárolja, utána automatikusan törlésre kerül.

19. A szolgáltató jogai:

 1. Amennyiben a Vendég a szállásdíj 50%-ának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget a foglalás megerősítését visszaigazoló e-mail megérkezését követő 3 napon belül, a szolgáltató jogosult a foglalási kérelmet elutasítani és a szálláshelyet más vendégek számára foglalhatóvá tenni.

20. A szolgáltató kötelezettségei:

 1. A szolgáltató köteles a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások és szolgáltatás standardok szerint teljesíteni.
 2. A szolgáltató köteles a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a problémakezeléshez szükséges lépéseket megtenni, a megtett lépéseket írásban rögzíteni és erről a vendéget tájékoztatni.

21. A szolgáltató kártérítési felelőssége:

 1. A szolgáltató felelősséget vállal minden olyan a vendéget ért kárért, amely a szálláshelyen belül, a maga, vagy alkalmazottai hibájából következett be.
 2. A szolgáltató felelőssége nem terjed ki azon káreseményekre, amelyek a szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég, vagy a felügyelete alá tartozók okoztak.
 3. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szálláshelyen belül kijelöljön olyan helye(ke)t ahová a vendég nem léphet be. A szolgáltató köteles az ilyen helyeket jól láthatóan megjelölni. A szolgáltató nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek azon helye(ke)n érik a vendéget, vagy a felügyelete alatt állókat, ahová a vendég nem léphet be.
 4. A szolgáltató a vendég értéktárgyának, értékpapírjának vagy készpénzének elvesztéséért, elpusztulásáért, vagy megsérüléséért csak akkor felelős, ha azt kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítási kötelezettség a vendéget terheli.
 5. Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.
 6. A szálláshely wellness szolgáltatásainak használata a Vendég saját felelősségére történik.
 7. A szolgáltató felelőssége nem terjed ki a szerződő fél csomagjaira és azok tartalmára érkezés és elutazás alkalmával, ki és berakodáskor, továbbá a szobába és onnan történő szállítás során.
 8. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállásadónak, és minden szükséges adatot a szállásadó rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázáshoz, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyve felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

       i. A szolgáltató kártérítési felelőssége csak akkor áll fenn, ha azt a kár bekövetkezését követően a szükséges adatokkal azonnal jelenti a szállásadónak.

       j.  A szolgáltató kártérítési felelősségének mértéke a szerződés szerinti napi szállásdíj összegének legfeljebb tízszerese.

22. Háziállatok:

Háziállatot nem tudunk fogadni.

23. Titoktartás:

 1. A szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségének teljesítése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek – és amennyiben ezt a vendég a szolgáltató tudomására hozta – a szerződő fél vonatkozó belső szabályai szerint eljárni.

24. Vis maior:

 1. Azon okok, körülmények (pl.: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramkimaradás, sztrájk, stb.) amely felett a sem a szolgáltató, sem a vendég, vagy a szerződő fél nem bír ellenőrzéssel – vis maior – bármely felet felmentik a szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A szerződő felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy ezen okok és körülmények bekövetkezésének lehetőségét minimalizálják és az ezáltal okozott kárt, vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

25. A teljesítés helye és a szerződő felek jogviszonyában alkalmazandó jog és az eljáró bíróság:

 1. A teljesítés helye az a hely, ahol a szálláshely található.
 2. Valamennyi az elszállásolási szerződésből eredő vitával kapcsolatban, a Szolgáltató vonatkozásában, érdemben és helyileg illetékes bíróság kerül kijelölésre.
 3. A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

26. Az adatkezelés biztonsága

 1. A Szolgáltató az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisülés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
 2. A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személynek az adatkezelő nem ad át.
 3. A Szolgáltató harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezetett hozzájárulása vagy kérése alapján.
 4. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság részére személyes adatokat kiadni, amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak. A törvényes, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a Felhasználó nem emelhet kifogást.

27. Adatvédelmi nyilatkozat

A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésre bocsájtott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja a azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

A Szolgáltató tevékenysége során a felhasználók adatait a Szolgáltató az Adatvédelmi törvény értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint saját reklámcéljaira (amennyiben a vendég ehhez hozzájárult) használja fel.

A szállás-szolgáltatási szerződés megkötése esetén a Vendég elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat, mely módosítást a Szolgáltató a szálláshely honlapján tüntet fel.

Sziget Vendégház védjegy

A Vendég tudomásul veszi, hogy a „Sziget Vendégház” a tulajdonos kizárólagos szellemi és szerzői jogi tulajdonát képező védjegye. Felhasználásához a Szolgáltató előzetes, kifejezett írásbeli hozzájárulása szükséges. Kifejezett felhatalmazás hiányában tilos a védjegy másolása, rögzítése vagy bármely formában történő jogosulatlan felhasználása, és a felhasználó jogi felelősségét vonja maga után.

A felek jó hírnevének tiszteletben tartása.

A Vendég és a Szolgáltató egymás iránti kölcsönös tisztelettel járnak el és az együttműködésük időtartama alatt tartózkodnak minden olyan magatartástól vagy kijelentéstől, amely a másik fél jó hírnevét sérti vagy sértheti.

Ügyfélszolgálat

Szolgáltató üzemeltetőjének elérhetőségei cím: 4400 Nyíregyháza, Váci Mihály út 41. telefon: +36-30-353-1949

e-mail: info@szigetvendeghazkolcse.hu (a Vendégekkel való kapcsolattartásra szolgáló elektronikus levelezési cím) Szolgáltató a fent megjelölt elérhetőségeken tart fenn ügyfélszolgálatot, továbbá ezen elérhetőségeken lehet panasz- vagy egyéb bejelentéssel élni.

A Vendég kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megismerte, azokat tudomásul vette és ezen feltételeket kifejezetten elfogadja.